Zapisy

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKÓW NA TERENIE MIASTA SZCZECINA

Warunkiem zarejestrowania wniosku w systemie jest: 

-zapoznanie się rodzica/opiekuna z zasadami rekrutacji dzieci do żłobków oraz ich akceptacja wypełnienie wniosku: w formie elektronicznej https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek/
-dostarczenie wydrukowanego i podpisanego przez rodzica/opiekuna wniosku do żłobka I preferencji Instytucjonalną opieką nad dzieckiem w wieku do lat 3 objęte zostaną dzieci: które nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy, a także nauki rodziców/opiekunów, których rodzice/opiekunowie posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy lub posiadają dziecko niepełnosprawne pod warunkiem, że nie wymaga indywidualnej opieki, stale lub czasowo mieszkające na terenie Gminy Szczecin.

                                                               Etapy składania wniosku elektronicznego:
-Zapoznanie się z informacjami o żłobkach prowadzonych przez Miasto Szczecin.
-Wskazanie maksymalnie trzech preferowanych placówek.
-Wypełnienie elektronicznego formularza (należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką).
-Zatwierdzenie wprowadzonych danych.
-Wydrukowanie wygenerowanego automatycznie dokumentu zawierającego identyfikator.
-Podpisanie wydrukowanego dokumentu i dostarczenie go do placówki pierwszej preferencji.
-Odebranie podpisanego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Wnioski przyjmowane są codziennie w godz. 9.00 – 14.00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) wyłącznie przez żłobek I preferencji.
Placówka, która podejmie wstępną decyzję o przyjęciu dziecka, powiadamia rodzica/opiekuna o tym fakcie, a następnie dyrektor żłobka wspólnie z rodzicem/opiekunem ustala dokładną datę przyjęcia.
Uwaga!!! Rekrutacja do żłobków miejskich odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym. Nabór w czerwcu związany jest z odejściem dzieci z najstarszych grup wiekowych do przedszkoli, co umożliwia zaproponowanie Państwu większej liczby wolnych miejsc w ww. placówkach.
Miejsce na liście oczekujących wskazywane przez system nie jest jednoznaczne z kolejnością przyjęć, gdyż zależy ona od kwalifikacji dziecka do określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc planowych. W przypadku wieloraczków (np. bliźniąt) ważne jest miejsce na liście oczekujących nadane wnioskowi pierwszego dziecka, co nie zwalnia rodzica/opiekuna z obowiązku wypełnienia wniosku dla pozostałych dzieci.

Ważne informacje techniczne!
W przypadku, gdy dziecko nie ma nadanego nr PESEL, nie ma możliwości wypełnienia wniosku elektronicznego oraz wprowadzenia zgłoszenia do systemu. Rodzic może wypełniać zgłoszenie w wersji elektronicznej wielokrotnie. Ważna jest ta wersja, która zostanie wydrukowana, podpisana i złożona w placówce I preferencji. Pozostałe zgłoszenia zostaną automatycznie usunięte z systemu. W przypadku popełnienia błędu, np. wpisania nieprawidłowego numeru PESEL, niepoprawna informacja wyświetli się na czerwono. Formularz elektroniczny będzie można zatwierdzić jedynie po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych i poprawieniu błędów.
Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych pojawi się dokument przygotowany do wydruku.
Po dostarczeniu przez rodzica wypełnionego zgłoszenia do placówki pierwszej preferencji, pracownik żłobka wprowadzi dokument do systemu, a następnie przekaże rodzicowi/opiekunowi prawnemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, na którym znajdzie się między innymi nazwa użytkownika oraz hasło dostępu do systemu. Dane te umożliwią zalogowanie się do systemu oraz dostęp do informacji o: datach złożonych podań, nadanych numerach na liście oczekujących dla poszczególnych preferencji, dacie wygaśnięcia ważności podania, decyzji o przyjęciu dziecka do żłobka, w ostatnim miesiącu przed datą wygaśnięcia podania – informacji o możliwości przedłużenia podania o kolejny rok (bez potrzeby składania dodatkowych dokumentów).
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia i zamiany terminu naboru poprzez stronę internetową w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od organizującego rekrutację.
W przypadku realizowania przez Zespół Żłobków Miejskich programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych zasady rekrutacji mogą ulec zmianie.