Opłaty

OPŁATY

Opłaty za pobyt i wyżywienie  prosimy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na konto żłobka:
72 1020 4795 0000 9202 0471 5050

W tytule przelewu prosimy  podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza.

UCHWAŁA NR XLVI/1277/23 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 54, art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 i 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, 1383, 2140) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następującą odpłatność miesięczną za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5 w skład której wchodzi:
1) miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w wysokości 13,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym w przypadku pobytu dziecka w żłobku/klubie dziecięcym jednozmianowym lub żłobku dwuzmianowym,
2) maksymalna opłata za wyżywienie dziecka w wysokości:
a) 9 zł w żłobku/klubie jednozmianowym za dzień,
b) 9,5 zł w żłobku dwuzmianowym za dzień.
3) opłata dodatkowa w przypadku wydłużenia czasu opieki nad dzieckiem ponad 10 godzin, w wysokości:
a) 20 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę,
b) 50 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę.
2. Opłaty, o których mowa w ust.1 wnoszone są do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na wskazany rachunek bankowy, z zastrzeżeniem ust.4. 3. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1 zostaje pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych w danym miesiącu czasowego zamknięcia żłobka/klubu dziecięcego, w którym działalność w zakresie usług opieki nad dziećmi została zawieszona.
4. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówkę opłaty wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówkę opłaty wynoszącą 50 gr i więcej zaokrągla się w górę do pełnego złotego.
5. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1 zostaje pomniejszona o kwotę wynikającą z wysokości dofinansowania przyznanego w ramach realizacji art. 64c ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 1 lutego 2023 r. Poz. 783
6. Zapisy ust.1 nie mają zastosowania w przypadku gdy pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym finansowane są ze środków Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 2. 1. Odpłatność za kolejne dzieci z danej rodziny, uczęszczające do żłobków/klubów dziecięcych lub korzystające z innych form publicznej opieki przedszkolnej, obniża się posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin, które złożyły pisemne oświadczenie o liczbie dzieci korzystających ze żłobka/klubu dziecięcego lub przedszkola publicznego u właściwego dyrektora żłobka/kierownika klubów dziecięcych:
1) o 50% za drugie dziecko,
2) o 75% za trzecie dziecko,
3) o 100% za czwarte i każde następne dziecko.
2. Ulga, o której mowa w ust. 1, jest naliczana od opłaty stałej za pobyt dziecka, począwszy od najstarszego dziecka w rodzinie korzystającego ze żłobka /klubu dziecięcego lub ze świadczeń i usług wykraczających poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę udzielanych w jednej z form publicznego wychowania przedszkolnego.
3. Ulga, o której mowa w ust. 1 nie jest naliczana od dziecka w wieku 6 lat, które realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych lub zostało objęte inną formą wychowania przedszkolnego.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/1052/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
Renata Łażewska


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––